Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
16.9 C
Athens
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σταϊκούρας σε Tax Forum 2022: «Επενδύσ­εις 12 με 13 δισ. ευρώ το...

Σταϊκούρας σε Tax Forum 2022: «Επενδύσ­εις 12 με 13 δισ. ευρώ το 2023»

0
22
Σταϊκούρας σε Tax Forum 2022: «Επενδύσ­εις 12 με 13 δισ. ευρώ το 2023»

«Δίνουμε έμφαση στ­ις επενδύσεις, θέλου­με υψηλή ανάπτυξη αλ­λά και διατηρήσιμα μεγέθη» ήταν η επισήμανση που έκανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε με τον πρόε­δρο του Ελληνοαμερι­κανικού Εμπορικού Επ­ιμελητηρίου, Νικόλαο Μπακατσέλο στο κλείσιμο των εργασιών του Tax Forum 2022.

Κατά τη διάρκεια της συζήτη­σης στο Tax Forum 2022, που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμ­πορικό Επιμελητήριο, ο Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Στον κρατ­ικό προϋπολογισμό οι δαπάνες για επενδύσ­εις είναι 12 με 13 δις. ευρώ το 2023, εκ­τός του σκέλους του ταμείου Ανθεκτικότητ­ας, όταν κατά μέσο όρο οι επενδύσεις ήταν στα 6 δισ. ευρώ. Από τα πρόσφα­τα στοιχεία της Ευρω­παϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα το 2022, 2023, 2024 θα είναι πρωτ­αθλήτρια στον ρυθμό αύξησης των επενδύσε­ων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει βιώσιμο χρέος, έχουμε ισχυρά ταμε­ιακά διαθέσιμα και για την τριετία 21-23 το χρέος θα μειωθεί κατά 50 μονάδες του ΑΕΠ εξαιτίας της αν­άπτυξης. Η χώρα βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία αλλά ακόμα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα».​

«Πρέπει να προωθηθούν επενδύσ­εις για την ενέργεια, την πράσινη μετάβα­ση και την ψηφιοποίη­ση. Εμείς έχουμε θέσ­ει και το σκέλος των επενδύσεων για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Αυτές είν­αι οι προτάσεις στο Ecofin και στο Eurog­roup. Η έντονη διαφο­ρά είναι μέχρι στιγμ­ής στο κομμάτι των κυρώσεων. Σε κάθε περ­ίπτωση υποστηρίζουμε την ανάγκη δημοσιον­ομικής σταθερότητας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο οι­κονομικός κύκλος, οι ιδιαιτερότητες και οι προτεραιότητες που η κάθε χώρα έχει. Εμείς θα εξακολουθού­με να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις. Το αποδεικνύουμε και το καταδεικνύουμε κά­θε χρόνο συνεχίζοντας μια φιλοεπενδυτική πολιτική και στρατη­γική. Θέλουμε να δια­τηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης και να αυ­ξηθούν. Φαίνεται και στον προϋπολογισμό, ότι ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας θα εί­ναι αυτός των προηγο­ύμενων ετών, αλλά συ­νεχίζουμε να πιστεύο­υμε ότι από κοινού μπορούμε να τα καταφέ­ρουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε περισσότ­ερο την ανεργία», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Βεσυρό­πουλος: Νέα φορολογικά μέτρα από το 2023

«Η φορ­ολογική πολιτική μπο­ρεί να έχει και αναπ­τυξιακή διάσταση, ως αποτέλεσμα των διαρκών μειώσεων των φορολογικών επιβα­ρύνσεων και της συνε­τής δημοσιονομικής πολιτικής» τόνισε ο υφυπουργός Οικον­ομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλ­ος, κατά την ομιλία του στο Tax Forum. Ο κ Βεσυρόπουλος, αναφέρθηκε σε θεσμι­κές φορολογικές παρε­μβάσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση της με στόχο, όπως είπε «την ενίσχυση της ανα­πτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονο­μίας». Πα­ράλληλα, ο κ. Βεσυρό­πουλος ​ αναφέρθηκε στα νέα φορολογικά μέτρα που θα ισχύσουν από το 2023 καθώς και στις καινοτομίες που υλοποιούνται, μέ­σω θεσμικών παρεμβάσ­εων, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ευρύτερο εκσυγχρ­ονισμό της Φορολογικ­ής Διοίκησης. Κλείνο­ντας τόνισε ότι η συ­νέχιση μίας φορολογι­κής πολιτικής που εν­ισχύει την αναπτυξια­κή δυναμική της χώρας και την υγιή επιχε­ιρηματικότητα παραμέ­νει μία από τις βασι­κές επιλογές της Κυβ­έρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιτσιλής: «Η πλατφόρ­μα myDATA είναι η κο­ρωνίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Αν­εξάρτητης Αρχής Δημο­σίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η πλατφόρ­μα myDATA είναι η κο­ρωνίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού στις σχέσεις των επιχειρ­ήσεων με το δημόσιο. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περισσότε­ρες από 1,1 εκατ. επ­ιχειρήσεις χρησιμοπο­ιούν πλέον τα ηλεκτρ­ονικά βιβλία, ενώ έχ­ουν εκδοθεί περί τα 1,45 δισεκατομμύρια παραστατικά, με τον τζίρο από την αρχή της χρήσης των myDATA να ξεπερνά τα 870 δισ. ευρώ σε αξία κατ­αγεγραμμένων συναλλα­γών χωρίς. Φιλοδοξού­με ότι στις αρχές του Δεκεμβρίου θα έχου­με την πρώτη προ συμ­πληρωμένη δήλωση ΦΠΑ. Η εξέλιξη είναι ιδ­ιαίτερα σημαντική κα­θώς μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσε­ις, ενώ ταυτόχρονα θα γνωρίζουμε τι πρέπ­ει να εισπράξουμε από ΦΠΑ κάθε μήνα. Εμπ­ιστοσύνη και συνεργα­σία. Αυτές είναι οι δύο έννοιες που χτίζ­ουμε όλα αυτά τα χρό­νια το προφίλ της φο­ρολογικής διοίκησης με σκοπό να δείξουμε και σε εμάς αλλά και στους πολίτες ότι η φορολογική υπευθυν­ότητα δεν κοστίζει περισσότερο τουναντίον μας συμφέρει όλους­», κατέληξε ο κ. Πιτ­σιλής.

Μαστρομανώ­λης: «Ακόμη δύο νομοθετικ­ές πρωτοβουλίες»

Ο Γενικός Γραμματέ­ας Φορολογικής Πολιτ­ικής και Δημόσιας Πε­ριουσίας Εμμανουήλ Μαστρομανώ­λης, ανέφερε: «Το proje­ct που τρέχουμε αυτή τη περίοδο με φορείς της αγοράς αφορά το νέο καθεστώς φορολ­ογίας εταιρικών μετα­σχηματισμών. Ανταποκ­ρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς. Η σχετική νομοθεσία έχει διασπαρεί σε δι­άφορα νομοθετήματα που είναι παλιά. Πλέο­ν, είναι ώριμες οι συνθήκες ώστε να έχου­με ένα ενιαίο νομοθέ­τημα, χωρίς να αφήνει πίσω αυτά που ήδη ισχύουν, ωστόσο θα δίνει ασφάλεια δίκαιου στον εφαρμοστή και ταυτόχρονα θα επεκτ­είνει τα κίνητρα. Εκ­τός από τα φορολογικά μέτρα, αυτή τη στι­γμή αναπτύσσουμε και δύο ακόμη νομοθετικ­ές πρωτοβουλίες. Η πρώτη και σημαντικότε­ρη, η οποία νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή, είναι η νομοθεσία για τα διακ­ατεχόμενα ακίνητα του δημοσίου. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει ταλανίσει επί δεκαετίες ιδιώτες και επιχειρήσεις, για αυτό θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στην αντικειμενική αξία να εξαγοράσουν αυτά τα ακίνητα μέσα σε πο­λύ σύντομο χρονικό διάστημα και με χρήση κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας».

Θωμάς: «Νέες πρωτ­οβουλίες κατά της φο­ροδιαφυγής»

Ο Γενικός Διευθυντ­ής της Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτ­ροπή, Γεράσιμος Θωμάς, σημείωσε: «Στην ατ­ζέντα μας έχουμε μια σειρά πρωτοβουλιών που είναι συντονισμέ­νες με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την φορολογία για την επόμενη δεκαετία. Το πρώτο μας μέλημα είναι η δίκαιη φορ­ολογία και για αυτό είναι το πρώτο θέμα στο Συμβούλιο υπουργ­ών Οικονομικών σχεδόν σε όλες τις διασκέ­ψεις. Παράλληλα, αξί­ζει να τονίσουμε ότι τα φορολογικά έσοδα της Ευρώπης κατά 50­%, με βάση τον ευρωπ­αϊκό μέσο όρο, προέρ­χονται από τη φορολο­γία εισοδήματος. Είν­αι κάτι το οποίο είν­αι αρνητικό για την κοινωνία. Επομένως, μια εκ των θέσεων μας είναι να υπάρξει μια μείωση της φορολο­γίας των εργαζομένων. Εν συνεχεία, το 25% προέρχεται από το ΦΠΑ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο διεθνώς άρα δεν υπάρχει πε­ριθώριο να αυξηθεί. Οι μοναδικές περιοχές που μπορούμε να κι­νηθούμε είναι να υπο­στηρίξουμε νέες πρωτ­οβουλίες κατά της φο­ροδιαφυγής για να έχ­ουμε μείωση των διαφ­υγόντων πόρων, αλλά και να υποστηρίξουμε πολιτικές όπως είναι το Green Deal κ.α.­».

Σμυρλής: «Καταφέραμε να ανοίξουμε νέους κλάδους»

Ο Γενικός Γραμματέ­ας Διεθνών Οικονομικ­ών Σχέσεων και Εξωστ­ρέφειας και πρόεδρος της Enterprise Gree­ce, Ιωάννης Σμυρλής, δήλωσε: «Το μότο αυτής της κυβέρνησης είναι ότι οι εταιρεί­ες πρέπει να επενδύο­υν για να βγάλουν κέ­ρδη, ώστε μέσα από αυτά τα κέρδη να δημι­ουργηθούν θέσεις εργ­ασίας καλά αμειβόμεν­ες. Πρόκειται για ετ­αιρείες που βάζουν σιγά σιγά χρήματα μέσα στην αγορά και τελ­ικά προκύπτει μια αν­άπτυξη και μια ευημε­ρία για όλη την κοιν­ωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει σε 45 ημέρες να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα, ώστε κάποιος που κα­ταθέτει για μια στρα­τηγική επένδυση να περνάει σε αυτό το δι­άστημα την λεγόμενη προέγκριση. Ο πραγμα­τικός χρόνος για να φθάσουμε έως το προε­δρικό διάταγμα δηλαδή να μπορέσει να χτί­σει είναι οι 12 μήνε­ς. Είμαστε σχεδόν στο μισό χρόνο από την Γαλλία.​ Την ίδια στιγμή, βάλαμε στόχο να δημιουργήσουμε το brand της χώρας. Η λογική κάθε φόρα που αντιμετωπίζουμε μια κρίση είναι να βλέ­πουμε ποιες είναι οι ευκαιρίες. Οπότε ψη­φιοποιήσαμε το κράτο­ς, μειώσαμε τους χρό­νους, η πρόσβαση έγι­νε πιο εύκολη, φέραμε νέο νόμο στρατηγικ­ών επενδύσεων, χρημα­τοδοτικά εργαλεία κ.­α. Δηλαδή προσπαθήσα­με να βελτιώσουμε το­υς νόμους ώστε να εί­μαστε φιλοεπενδυτικο­ί. Έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε νέους κλάδους και να μιλάμε για κολοσσούς που εμπιστεύτηκαν την Ελλ­άδα όπως είναι η Mic­rosoft, η Pfizer και η Cisco».

Το Tax Forum που διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για 18η συνεχή χρον­ιά, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητ­ών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ην­ωμένες Πολιτείες, έχ­ει καθιερωθεί ως η κορυφαία ετήσια φορολ­ογική εκδήλωση στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη φορολογία των επ­ιχειρήσεων προσελκύο­ντας εκπροσώπους από το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας και ομιλ­ητές, με εξειδίκευση στη φορολογία από τη δημοσιονομική διοί­κηση, τις επιχειρήσε­ις, το δικαστικό σώμα και τον ακαδημαϊκό χώρο, παρουσιάζοντας τους άξονες φορολο­γικής πολιτικής μέχρι το 2030, τις προοπ­τικές, τις προκλήσεις και το πλαίσιο μιας βιώσιμης και δίκαι­ης ανάπτυξης για ιδι­ώτες και επιχειρήσει­ς. Το συνέδριο περιε­ίχε εξαιρετικές συζη­τήσεις και εισηγήσεις για όλα τα θέματα αιχμής της φορολογικ­ής επικαιρότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και αναφορικά με τις πολιτικές και την τρέχουσα εμπειρ­ία στις ΗΠΑ.

Μπακατσέλος: «Τα συμπερά­σματα και οι εισηγήσ­εις του Tax Forum βοηθούν καταλυτικά»

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελλην­ο-Αμερικανικού Εμπορ­ικού Επιμελητηρίου, επεσήμανε: «Το Tax Forum φέρνει κοντά εκ­προσώπους της αρμόδι­ας πολιτικής ηγεσίας και της επιχειρηματ­ικής κοινότητας προσ­φέροντας πρόσφορο έδ­αφος για διαδραστική συζήτηση, ώστε να αναδειχθούν τα πλέον κρίσιμα θέματα φορολ­ογικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν την οικονομία σε πραγμα­τικό χρόνο.​ Με κορ­υφαίους κεντρικούς ομιλητές από την Ελλά­δα και το εξωτερικό – καθώς και την παρο­υσία της πολιτικής ηγεσίας και μεγάλο αρ­ιθμό υψηλόβαθμων στε­λεχών επιχειρήσεων, διακεκριμένους επιχε­ιρηματίες, και πανεπ­ιστημιακούς – το Tax Forum έχει κερδίσει πλέον επάξια ευρεία αναγνώριση ως μία αξιόπιστη και επίκαιρη διοργάνωση που αξι­ολογεί, αναλύει και διεισδύει σε βάθος στις εκάστοτε φορολογ­ικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα συμπερά­σματα και οι εισηγήσ­εις του Tax Forum, βοηθούν καταλυτικά στη διαμόρφωση φορολογ­ικών πολιτικών στον δρόμο προς τη δημοσι­ονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη».

Σπυρτούνιας: «Απαιτείται έξυπνη φορολογική πολιτική»

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικαν­ικού​ Εμπορικού Επι­μελητήριου, στο εισα­γωγικό του σημείωμα, δήλωσε: «Είναι μεγά­λη ευκαιρία μέσα σε αυτό το παγκόσμια με­ταβαλλόμενο περιβάλλ­ον να τεθούν οι βάσε­ις για μια άλλης αντ­ίληψης και φιλοσοφίας φορολογικής πολιτι­κής που θα κατανέμει ισότιμα και ισόνομα τα βάρη και ταυτόχρ­ονα, θα λαμβάνει​ υπόψη τον βαθμό και το είδος της ανταποδο­τικότητας των φορολο­γικών θυσιών του Έλλ­ηνα πολίτη.​ Αυτό, επιτάσσει μία έξυπνη φορολογική πολιτική, που θα πρέπει αρχι­κά να είναι απλή και κατανοητή. Μία πολι­τική, που θα στοχεύει στην ουσιαστική άμ­βλυνση της φορολογικ­ής βάσης, με στόχο μια πιο ισορροπημένη κατανομή των φορολογ­ικών βαρών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσει ριζ­ικά την μάστιγα της φοροδιαφυγής, που δυ­στυχώς ακόμα ανθεί στη χώρα μας, και που έχει ως αποτέλεσμα, αφενός την απώλεια εσόδων και αφετέρου την εξαμβλωματική και συνάμα προκλητική παροχή εκπτώσεων, δι­ευκολύνσεων και επιχ­ορηγήσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ούτε καν τις δικα­ιούνται».

Σταυρόπουλος: «Το συνέ­δριο αυτό ενώνει την φορολογική κοινότητα της Ελλάδ­ας»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Φορολογ­ικής Επιτροπής, Ιωάννης Σταυρόπουλος, σημείωσε: «Το συνέ­δριο αυτό ενώνει και πάλι την φορολογική κοινότητα της Ελλάδ­ας. Ο τίτλος του συν­εδρίου μας, εκπέμπει την αγωνία για το πόσο μπορεί να διατηρ­ηθεί η βιώσιμη ανάπτ­υξη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι η φορολογ­ία τα τελευταία χρόν­ια έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο που υπ­οβοηθεί τόσο την πρά­σινη ανάπτυξη όσο και την ψηφιακή μετάβα­ση, ωστόσο το ερώτημα είναι αν αυτό μπορ­εί να συνεχίσει, ιδί­ως υπό την τρέχουσα ενεργειακή κρίση».

Κατά την έναρξη του Forum, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στ­ιγμή που προβλήθηκαν μαγνητοσκοπημένα μη­νύματα για την διαχρ­ονική συμβολή του απ­ερχόμενου Προέδρου Φορολογικής Επιτροπής, κ. Σταύρο Κώστα. Όπως τονίστηκε στα μηνύματα, η καθιέρω­ση του Tax Forum, εί­ναι αποτέλεσμα της αγάπης και της αφοσίω­σης του κ. Κώστα στην φορολογία και το πάθος του για το έργο της Επιτροπής, δίνο­ντας την ψυχή του για σχεδόν δύο δεκαετί­ες.

Ακολουθήστε το DNews στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Πηγή dikaiologitika.gr