Βαρέα και ανθυγιεινά: Προσεχώς… αύξηση στο επίδομα και όλα από την αρχή

0
15
Βαρέα και ανθυγιεινά: Προσεχώς... αύξηση στο επίδομα και όλα από την αρχή

Παράταση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022 πήρε η κυβέρνηση για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που αφορά το νέο πλαίσιο για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Ειδικότερα με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών σημειώνεται ότι η αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει αποτελέσει μέτρο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο την αναμόρφωση του σχετικού καθεστώτος εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που τέθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με νεώτερη καταληκτική ημερομηνία 30.11.2021. 

Αυτό σημαίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της σχετικής Επιτροπής. Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022 δηλαδή δύο μήνες από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Σενάρια

Δύο σενάρια για αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζει η Διυπουργική Επιτροπή σύμφωνα με γνωμοδότηση της. Ειδικότερα στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται συγκεκριμένα κριτήρια αυξάνοντας το ποσό του επιδόματος από τα 150 ευρώ στα 170 ή στα 180 ευρώ ενώ υπάρχει αναδιάρθρωση των δικαιούχων καθώς μειώνονται οι κατηγορίες.

Ειδικότερα με το πρώτο σενάριο οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τρεις. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των εβδομήντα (70) μονάδων. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία από πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) μονάδες και στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία από τριάντα πέντε (35) έως σαράντα εννέα (49) μονάδες. Κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία έως τριάντα τέσσερις μονάδες εξαιρούνται της καταβολής του επιδόματος. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ότι η διαφορετικότητα του εύρους της βαθμολογίας των κατηγοριών δικαιολογείται απολύτως από τη μη-γραμμικότητα της κλίμακας βαθμολόγησης, η οποία δικαιολογεί μεγαλύτερο εύρος στην υψηλότερη κατηγορία.

Με το σενάριο αυτό υπάρχει έντονη ανακατανομή των δικαιούχων ανάμεσα στις κατηγορίες του επιδόματος με αποτέλεσμα στην πρώτη κατηγορία να εντάσσεται πλέον το 54%, περίπου, των δικαιούχων του επιδόματος (14% επί του συνόλου). Το γεγονός αυτό δίνει τον δημοσιονομικό χώρο για αναπροσαρμογή του ύψους του επιδόματος, προκειμένου να σηματοδοτηθεί η σημαντικότητα της μεταρρύθμισης και να αμβλυνθούν τυχόν μισθολογικές επιπτώσεις. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 170€ για την πρώτη κατηγορία, 100€ για την δεύτερη κατηγορία και 70€ για την τρίτη. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η σημερινή κατανομή του πλήθους των δικαιούχων ανά κατηγορία και ύψος επιδόματος, καθώς επίσης και η κατανομή τους στις νέες κατηγορίες επιδόματος. Τέλος, το δημοσιονομικό κόστος εφαρμογής του συγκεκριμένου σεναρίου ανέρχεται στο ποσό των 176 εκ. περίπου, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Στο δεύτερο σενάριο οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τέσσερις. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των ενενήντα (90) μονάδων. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία από εβδομήντα (70) έως ογδόντα εννέα (89) μονάδες, στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν βαθμολογία από πενήντα πέντε (55) έως εξήντα εννέα (69) μονάδες και στην τέταρτη από τριάντα πέντε (35) έως πενήντα τέσσερα (54). Κλάδοι / ειδικότητες που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία έως τριάντα τέσσερις μονάδες εξαιρούνται της καταβολής του.

Βαρέα και ανθυγιεινά: Προσεχώς... αύξηση στο επίδομα και όλα από την αρχή

Πηγή dikaiologitika.gr