Προσλήψεις στον δήμο Πειραιά

Προσλήψεις στον δήμο Πειραιά

Πρόσληψη, το ανώτατο 50(πενήντα)Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021-2022.

1 Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία.

Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν, (www.opanpireas.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Ο.Π.Α.Ν (Διεύθυνση: πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.4136.355, από 09.12,2021 και για (10) δέκα εργάσιμες ημέρες έως και 22.12.2021 κατά τις ώρες 9:30΄- 13:30.

Περίληψη της παρούσης προκήρυξης δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες (τοπικές) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Π.Α.Ν.

Προσλήψεις στον δήμο Πειραιά

Πηγή dikaiologitika.gr