Εθνική Τράπεζα: Νέα εθελουσία έξοδος από σήμερα – Ποιοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως 180.000 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Νέα εθελουσία έξοδος από σήμερα - Ποιοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως 180.000 ευρώ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ξεκινάει σήμερα Δευτέρα στην Εθνική Τράπεζα με στόχο την αποχώρηση προσωπικού από θέσεις που πρόκειται να καταργηθούν λόγω ψηφιοποίησης

Σε νέα εθελούσια έξοδο για την περαιτέρω μείωση του προσωπικού της προχωρά από σήμερα η Εθνική Τράπεζα, μετά την πρόσφατη εθελουσία με την οποία αποχώρησαν 800 εργαζόμενοι.

Το νέο πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στο νέο μοντέλο λειτουργίας που προωθεί η Τράπεζα στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, ενώ στοχεύει σε εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας απαξιώνονται σταδιακά λόγω της εντεινόμενης ψηφιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν προβλέψεις και ειδικότερα πρόσθετη αποζημίωση για τους άνω των 50 ετών, ενώ για όλους τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν την πόρτα της εξόδου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου προβλέπονται επίσης παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διατήρηση των όρων που αφορούν δάνεια, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης.

Το πρόγραμμα έχει δύο επιλογές: αυτό της άμεσης αποχώρησης και αυτό της μακροχρόνια άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας από 2-5 έτη.

Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης είναι 150.000 ευρώ και με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 180.000 ευρώ.

Ποιοι θα λάβουν ειδικές προσαυξήσεις επί της αποζημίωσης

Ειδική προσαύξηση 30% επί της ειδικής αποζημίωσης θα λάβει το προσωπικό καταστημάτων που διέκοψαν τις εργασίες τους στο β’ εξάμηνο του 2021 ή θα διακοπεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022.

Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου.

Προσαύξηση 20% προβλέπεται για το προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

Προσαύξηση προβλέπεται επίσης και με το κριτήριο της ηλικίας. Έτσι, χορηγείται .προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

  • Ηλικία 50 – 54: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 30%
  • Ηλικία 55 – 59: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 20%
  • Ηλικία 60 και άνω: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 15%

Για τους υπαλλήλους 55 ετών και άνω δίνεται επιπλέον ποσό αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Το τελικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις), δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €150.000.

Ειδικά για το Προσωπικό που υπηρετεί την 31/10/2021 στις μονάδες εποπτείας των Γενικών Διευθυντών:

Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου αυτού που εμφανίζεται στη διάθεση Προσωπικού, εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας), Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου, Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης – εξαιρείται το Δίκτυο, οι Διευθύνσεις Δικτύου το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου,

θα δοθεί προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω. Το πλαφόν της αποζημίωσης ορίζεται σε €165.000.

Αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό που την 31η/10/2021 απασχολείται στο “Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project)” θα δοθεί πρόσθετη προσαύξηση στο άθροισμα από το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης και της προσαύξησης των Μονάδων Διοίκησης: 20.000 ευρώ για ηλικίες 45 – 49, 40.000 για τους 50 – 54 και 50.000 ευρώ για τους 55 και άνω.

Η επιλογή της «μακροχρόνιας άδειας»

Για όσους επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια ισχύουν τις εξής επιλογές:

  • Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με πλήρης αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 28/12/2023
  • Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 28/12/2024.
  • Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 28/12/2025.
  • Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 29/12/2026.

Με τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα διαμορφωθούν το μήνα έναρξης της άδειας.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών της μακροχρόνιας άδειας και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000.

Εθνική Τράπεζα: Νέα εθελουσία έξοδος από σήμερα - Ποιοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως 180.000 ευρώ

Πηγή dikaiologitika.gr