ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για να «τρέξουν» οι εκκρεμής συντάξεις

ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για να «τρέξουν» οι εκκρεμής συντάξεις

Πρόσληψη 100 ατόμων στον ΕΦΚΑ με διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου για τα εκκρεμή αιτήματα για την απονομή της κύριας σύνταξης.

Στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 100 άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον e-ΕΦΚΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων* είναι από 20/11/2021 έως 29/11/2021 (με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας) και η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών και της εκτυπωμένης αίτησης πρωτότυπα υπογεγραμμένης από 20/11/2021 έως 01/12/2021 (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της ταχυδρομικής αποστολής).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε τους εξής συνδέσμους όπου μπορούν άμεσα να δουν: ολόκληρη την ανακοίνωση, το παράρτημά της καθώς και ειδικά παραρτήματα για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας.

Η ανακοίνωση υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου βρίσκεται αναρτημένη και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) , στην ενότητα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον σύνδεσμο Υποβολή αίτησης και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί με φυσική υπογραφή και να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ακαδημίας 22 (4ος όροφος),
Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα,

όπου στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα:

«Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Υπενθυμίζεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται οι κωδικοί TaxisNet.

Οδηγίες υποβολής αίτησης

Για την κατάθεση της αίτησής σας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET που διαθέτετε, να επιλέξετε «Αίτηση Σ.Μ.Ε. e-ΕΦΚΑ» και να την συμπληρώσετε.

  • Τα στοιχειά 1-6 είναι προσυμπληρωμένα και δεν μεταβάλλονται.
  • Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να τα αλλάξετε και να υποβάλετε την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμείτε. Η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλει τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.
  • Στο πεδίο Ιθαγένεια, σε περίπτωση που επιλεγεί «Χωρίς ελληνική ιθαγένεια» πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο «πιστοποιητικό ελληνομάθειας».
  • Στον τίτλο σπουδών καταχωρείται ο βαθμός πτυχίου όπως αποτυπώνεται στο πτυχίο είτε σε δεκαδική είτε σε κλασματική μορφή (μόνο μία από τις δύο μορφές)
  • Σε περίπτωση που συμπληρώσετε μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό και θέλετε να το αφαιρέσετε, πρέπει να σβήσετε τον τίτλο του πτυχίου και αυτομάτως αποεπιλέγεται.
  • Με την επιλογή της αποθήκευσης εμφανίζεται το μήνυμα «η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς» και ο/η υποψήφιος/α θα λάβει αύξοντα αριθμό της αίτησης.
  • Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα και να έχετε πρόσβαση σε αυτή με τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων μέσω της επιλογής «Διόρθωση», όσο είναι ενεργή η περίοδος υποβολών. Μόλις λήξη η περίοδος υποβολή, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την αίτησή σας χωρίς να μπορείτε να την τροποποιήσετε.
  • Η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί στα γραφεία μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Προκήρυξη, ώστε να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται).
  • Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον Πίνακα Απορριπτέων.
  • Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν ακολουθεί ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον Πίνακα Απορριπτέων.
ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για να «τρέξουν» οι εκκρεμής συντάξεις

Πηγή dikaiologitika.gr