ΑΣΕΠ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 30 θέσεις εργασίας στο Βρεφοκομείο Αθηνών

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 30 θέσεις εργασίας στο Βρεφοκομείο Αθηνών

Στην πρόσληψη 30 ατόμων προχωρεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρόκειται να απασχολήσει το Βρεφοκομείο Αθηνών 30 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα, 16 Νοεμβρίου έως και τις  25/11/2021.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:

  • 10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • 1 ΔΕ Σιδεράς
  • 2 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
  • 1 ΔΕ Αλουμινάδων
  • 2 ΔΕ Σοβατζήδων
  • 2 ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • 2 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων
  • 1 ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 30 θέσεις εργασίας στο Βρεφοκομείο Αθηνών

Πηγή dikaiologitika.gr