ΑΑΔΕ: Νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου

ΑΑΔΕ: Νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου

Διαθέσιμο είναι πλέον το νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία.

Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Το αρχείο κατεβαίνει στον υπολογιστή, συμπληρώνεται, αποθηκεύεται και επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει κωδικούς TAXISnet η υποβολή γίνεται έντυπα. Αφού γίνει λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνεται η αίτηση και αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, αποστέλεται σαρωμένη μέσω e-mail ή αλλιώς θα πρέπει να κατατθεί αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Οι προθεσμίες

 • Σύμβαση: Προθεσμία 5 ημερών από την υπογραφή της (αφορά και την περίπτωση σύστασης/αύξησης κεφαλαίου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία).
 • Εγγραφή στα Βιβλία (Δάνειο χωρίς Σύμβαση): Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από την εγγραφή.
 • Εγγραφή στα Βιβλία (Λοιπές περιπτώσεις): Προθεσμία 5 ημερών από την εγγραφή.
 • Εγγραφές Τρεχούμενου Δοσοληπτικού Λογαριασμού: Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από προθεσμία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΠΟΛ.1035/2017).
 • Τιμολόγιο: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου. Ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών για το τελευταίο τρίμηνο του έτους η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.
 • Απόδειξη Δαπάνης/Τίτλος κτήσης (Αμοιβές τρίτων χωρίς παρακράτηση φόρου): 50 μέρες μετά την λήξη του τριμήνου, ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών, για το τελευταίο τρίμηνο η δήλωση μέχρι 20 Μαρτίου.
 • Απόδειξη Είσπραξης: Προθεσμία 5 ημερών.
 • Απόδειξη Είσπραξης για συνδρομές μελών: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης: 2 μήνες από απόφαση ΓΣ.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από το παρόν τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται σύμφωνα με την Α.1125/2020 (υποβάλλονται μαζί με τους παρακρατούμενους φόρους).

Συντελεστές (ενδεικτικά)

 • 3,6% (αστική σχέση), σύμφωνα με: παρ.1 α’, δ’ του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ., παρ. 6 του άρθρου 15ε του Κ.Ν.Τ.Χ., παρ.3,4 του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ..
 • 2,4% (εμπορική σχέση), σύμφωνα με: παρ. 1 α’, παρ. 11, παρ. 16α’, παρ. 19, του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ., ν.187/1943.
 • 1,2% σύμφωνα με την παρ. 5γ’ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.., ν.δ. 60/1946.
 • 1,8% σύμφωνα με Α.Ν 2914/1941 άρθρο 1 παρ.1, Ν.Δ. 1033/1942 άρθρο 4 παρ.1, ΒΔ 19/23.2.1949.
 • 2%ο σύμφωνα με το άρθρο 17 Κ.Ν.Τ.Χ..

Στους παραπάνω συντελεστές συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΑΑΔΕ: Νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου

ΑΑΔΕ: Νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου Πηγή dikaiologitika.gr