Πώς θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές οι επιχειρήσεις με το πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

0
32
Πώς θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές οι επιχειρήσεις με το πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Την διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ορίζει η σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του επιδοτούνται για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και με τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού μήνα από αυτόν της πρόσληψης.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των φορέων.

Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύ-οντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν τις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.

Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που έχουν επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση – εργοδότη, και τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές.

Πώς θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές οι επιχειρήσεις με το πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Πώς θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές οι επιχειρήσεις με το πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας Πηγή dikaiologitika.gr